BẢNG MÀU

Màu sắc trên Bảng màu có thể gần giống với màu sơn thực tế do tùy thuộc vào ánh sáng và thiết bị điện tử sử dụng